CEBiR
Jesteś tutaj:
O projekcie

O projekcie

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców (CEBiR) to system informatyczny służący udostępnianiu i przeszukiwaniu bazy danych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie nauki lub szczególne umiejętności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Cel projektu

Celem projektu jest przechowywanie skatalogowanych danych o ekspertach, instytucjach wymiaru sprawiedliwości, ośrodkach naukowych, firmach, kancelariach prawnych oraz udostępnianie tych danych użytkownikom w sposób całkowicie zautomatyzowany. Wdrożenie systemu CEBiR pozwala maksymalnie wykorzystać informacje zebrane w bazie o ekspertach – bez kosztownej inwestycji.

Projekt ma znaczenie międzynarodowe. Dzięki przetłumaczeniu go na języki obce umożliwia on odnajdywanie i kojarzenie ze sobą ekspertów z całego świata oraz wymianę wiedzy i doświadczeń, a także ułatwia świadczenie usług przez ekspertów w celu przyspieszenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych na całym świecie.

Założenia projektu

Cele projektu są zgodne z założeniami Strategii Lizbońskiej w obszarze wsparcia innowacyjności i technologii IT z celem głównym PO IG, którym jest wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez wzmocnienie innowacyjności oraz z celami szczegółowymi PO IG.

Podstawowe założenia projektu są zgodne z realizacją założeń wyrażonych w art. 17 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., która została skonkretyzowana w odnowionej strategii trwałego rozwoju przyjętej przez Radę Unii Europejskiej w dniach 15-16 czerwca 2006 r.

Założenia realizacji projektu są też zgodne z zasadami równości szans i przeciwdziałaniu dyskryminacji wyrażonymi między innymi w art. 16 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., o którym wyżej mowa.