CEBiR
Ochrona danych

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegomi Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu www.cebir.com.pl dostępnych za pośrednictwem serwisu www.cebir.com.pl jest firma Albit Software sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, zwana dalej Albit,

2. Dane osobowe zawarte w serwisie CEBiR przetwarzane są w celu prowadzenia przez Albit działalności polegającej na udostępnianiu informacji pochodzących z Biuletynów Informacji Publicznej zamieszczonych na stronach internetowych sądów okręgowych i Ministerstwa Sprawiedliwości,

3. Albit przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności firmy. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imiona, nazwiska, informacja o specjalności i specjalizacji, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej,

4. Albit pozyskał ww. dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak Biuletyny Informacji Publicznej, danych zamieszczonych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości,

5. Odbiorcami ww. danych osobowych są użytkownicy serwisu CEBiR, z którymi Albit zawarł umowę o świadczenie usług, zgodnie z regulaminem serwisu www.cebir.com.pl,

6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Albit mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Albit przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych ze względu na ich szczególną sytuację, jak również osobom tym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.