CEBiR
Jesteś tutaj:
Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Albit Software sp. z o.o. ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce

 

1. Niniejszy dokument jest zamieszczony na Portalu celem poinformowania Użytkowników o tym, jakie ich dane osobowe są zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera w szczególności informacje na temat:

a. jakie dane są zbierane i przetwarzane od Użytkowników, tak automatycznie przez serwer, jak i podawane przez Użytkownika podczas np. rejestracji;

b. w jaki sposób dane Użytkownika są wykorzystywane;

c. w jaki sposób Wydawca Portalu będzie się kontaktować z Użytkownikami;

d. w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych Użytkownika;

e. w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od Użytkowników.

2. Niniejsza polityka prywatności oraz kwestie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem przez Wydawcę Portalu danych osobowych, a także prawem wglądu i zmiany danych osobowych przez Użytkowników podlegają prawu polskiemu, a w szczególności są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. W Polsce nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Zakres zbieranych danych

4. Użytkownicy korzystają z Portalu anonimowo tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.

5. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) oparte o zasady ogólne realizacji połączeń w sieci Internet są wykorzystywane przez Wydawcę Portalu w celach technicznych, związanych z administracją serwerami wykorzystywanymi przez Wydawcę Portalu.

6. Zarejestrowanie się do społeczności Portalu wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np. adres e-mail).

7. Informacje podane w formularzach są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami.

 

Dane osobowe

8. Wydawca Portalu dba o bezpieczeństwo udostępnianych przez Użytkowników danych osobowych, w szczególności poprzez ich ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

9. Wydawca Portalu zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

10. Informacje udostępnione podczas aktywności opisanej w punkcie 17 nie podlegają ochronie opisanej w niniejszej Polityce Prywatności.

11. Wydawca Portalu na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne.

12. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

13. Wydawca Portalu udostępnia każdemu Użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych i przetwarzanych przez Wydawcę Portalu danych osobowych Użytkownika.

14. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Wydawcy Portalu, adres do korespondencji: Albit Software sp. z o.o. 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 20.

15. Wydawca Portalu zapewnia swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z funkcjonalności Portalu i udostępniać o sobie informacje.

16. Większość funkcjonalności Portalu jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre funkcje wymagają zarejestrowania się lub podania innych informacji, pozwalających na prawidłowe świadczenie usługi.

17. Rejestracja w Portalu jest dobrowolną decyzją Użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w części zawierającej dane osobowe.

18. Wydawca Portalu może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności badania oparte o dane umieszczone w profilach Użytkowników i ich aktywność w obrębie Portalu), przy czym udział Użytkownika w takich badaniach jest dobrowolny.

19. Wyniki tych badań będą przechowywane przez Wydawcę Portalu i wykorzystywane w celach statystycznych, marketingowych, reklamowych i handlowych.

20. Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Są to informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. zawiadomienia o zmianach na Portalu, informacje o nowych wiadomościach oczekujących w poczcie wewnętrznej, powiadomienia o aktywności, komunikaty o przerwach w działaniu Portalu).

21. Każdy z Użytkowników Portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji opisanych w punkcie 24.

 

Ochrona

22. Celem Wydawcy Portalu jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony wszelkich danych, które Użytkownik zamieszcza w Portalu, oraz prawidłowa realizacja usług za pośrednictwem Portalu.

23. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach Portalu.

24. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta w Portalu.

25. Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Użytkowników, których konta zostały usunięte, w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie dopuszczając, aby sprawcy ewentualnych naruszeń zacierali ślady swojej działalności w Portalu.

 

Odpowiedzialność

26. Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www.

27. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

28. W związku z tym, że Portal nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich, Użytkownik uznaje, że korzysta z witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że Wydawca Portalu nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują linki zamieszczane przez Użytkowników w Portalu.

29. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonymi na stronach gromadzących dane osobowe.

30. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu link.

 

Zmiany i kontakt

31. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Portalu powodują, że polityka ochrony prywatności Portalu może ulegać zmianom, o których Użytkownicy będą informowani na stronach internetowych Portalu.

32. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

33. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

34. Wydawca Portalu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres e-mail Wydawcy dostępny w Portalu lub adres Wydawcy podany w Regulaminie Serwisu.

35. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Wydawcę Portalu są udzielone przez Użytkowników zgody. W takim przypadku niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

36. Ostatnia zmiana Polityki Prywatności miała miejsce dnia 25.05.2018.