CEBiR
Jesteś tutaj:
Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

CENTRALNEJ EWIDENCJI
BIEGŁYCH i RZECZOZNAWCÓW

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

  1. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

a)     Albit – Albit Software sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, przy ulicy Karola Olszewskiego 20, NIP: 9591987763, REGON: 367189119,

b)    Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców, w skrócie CEBiR – prowadzony przez Albit serwis internetowy gromadzący i udostępniający listy biegłych sądowych, rzeczoznawców i tłumaczy przysięgłych oraz osób prawnych, instytutów i innych jednostek wydających opinie i ekspertyzy z zakresu poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła i innych umiejętności wraz z dodatkowymi informacjami o tych osobach
i jednostkach oraz świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu użytkownikom wyszukiwania, w tym według określonych kryteriów, biegłych, rzeczoznawców, tłumaczy przysięgłych i innych jednostek wydających opinie lub ekspertyzy, zamieszczania w serwisie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na wydanie określonej opinii bądź ekspertyzy lub sporządzenie określonego tłumaczenia oraz przeprowadzania aukcji mających na celu wybranie przez instytucje lub kancelarie prawne najkorzystniejszej propozycji, której przedmiotem jest wydanie opinii lub sporządzenie tłumaczenia, a także komunikowania się przez biegłych, rzeczoznawców, tłumaczy przysięgłych, instytucje, kancelarie prawne oraz osoby fizyczne i firmy poprzez system wiadomości wewnętrznych, oceniania przez Instytucje biegłych, rzeczoznawców będących instytutami naukowymi
i tłumaczy przysięgłych, jak również wydanych opinii i sporządzonych tłumaczeń, a także świadczący inne usługi,

c)     Regulamin - niniejszy regulamin,

d)    Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna, Instytucja lub inna jednostka korzystająca z usług świadczonych w ramach CEBiR,

e)     Biegły – osoba wpisana na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego,

f)     Rzeczoznawca – osoba fizyczna, osoba prawna, instytut naukowy lub inny podmiot trudniący się wydawaniem opinii i ekspertyz z zakresu poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła i innych umiejętności,

g)    Tłumacz Przysięgły – tłumacz przysięgły w rozumieniu Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.),

h)     Dane Osobowe – dane osobowe w  na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegomi Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych),

i)      Rejestracja – procedura zakładania konta,

j)      Konto - prowadzone dla użytkownika konto, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach CEBiR,

k)     Aukcja – prowadzone w ramach CEBiR postępowanie zainicjowane zamieszczeniem przez instytucję lub kancelarię prawną ogłoszenia o zapotrzebowaniu na określoną opinię lub tłumaczenie, mające na celu umożliwienie instytucjom, kancelariom prawnym oraz biegłym, rzeczoznawcom będącym instytutami naukowymi i tłumaczom przysięgłym nawiązanie kontaktu, uzyskanie możliwie najpełniejszych informacji o wzajemnych oczekiwaniach i propozycjach oraz umożliwienie instytucji lub kancelarii prawnej wybranie najbardziej odpowiadającej jej spośród propozycji złożonych przez biegłych, rzeczoznawców będących instytutami naukowymi i tłumaczy przysięgłych; aukcja uregulowana w niniejszym regulaminie nie jest aukcją w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

l)      Ogłoszenie Prywatne – zamieszczane przez użytkowników będących osobami fizycznymi, firmami lub Kancelariami Prawnymi ogłoszenie o zapotrzebowaniu na określoną opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie,

m)   Propozycja - złożona w toku aukcji przez biegłego, rzeczoznawcę będącego instytutem naukowym lub tłumacza przysięgłegopropozycja wydania potrzebnej Instytucji lub Kancelarii Prawnej opinii lub tłumaczenia; propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

n)     Poczta Wewnętrzna – system komunikowania się użytkowników między sobą oraz użytkowników z Albit w ramach serwisu za pomocą wewnętrznych wiadomości e-mail, do których możliwe jest załączanie plików w formacie pdf,

o)    Instytucja - Sąd, Prokuratura, jednostka Policji oraz inny organ lub jednostka administracji publicznej,

p)    Kancelaria Prawna – kancelaria adwokatów, kancelaria radców prawnych lub inna kancelaria prawników wykonujących wolne zawody.

 2. Inne usługi, o jakich mowa w art. 1 pkt b),  polegają w szczególności na:

a)     udostępnianiu danych teleadresowych Sądów, Prokuratur, jednostek Policji i Kancelarii Prawnych,

b)    umożliwianiu użytkownikom tworzenia wielofunkcyjnych profili i wizytówek,

c)     umożliwianiu zamieszczania reklam mających związek z treścią serwisu,

d)       umożliwianiu Instytucjom i Kancelariom Prawnym śledzenia na bieżąco stopnia zaawansowania wykonywanego przez Biegłego, instytut naukowy lub Tłumacza Przysięgłego zlecenia polegającego na wydaniu opinii.

 

3. Część usług  może być dostępna jedynie dla wybranych kategorii użytkowników, w szczególności dla Sądów lub innych Instytucji.

 

4. Z serwisu mogą korzystać następujące grupy użytkowników:

a)     Instytucje – Sądy, Prokuratury, jednostki Policji oraz inne organy i instytucje administracji publicznej,

b)     Biegli, Rzeczoznawcy i Tłumacze Przysięgli,

c)     Kancelarie Prawne,

d)     osoby fizyczne i firmy.

 

5. Konta dostępne dla poszczególnych rodzajów użytkowników różnią się od siebie i są dostosowane do potrzeb i uprawnień tych użytkowników.

 

6. Wszystkie procesy utworzenia konta i logowania wymagają stosowania haseł i loginów składających się z co najmniej 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. Zmiana hasła musi następować nie rzadziej niż co 30 dni. Strona internetowa serwisu CEBiR i wszelkie wprowadzana na niej dane są nadto chronione przy wykorzystaniu protokołu SSL.

 

7. Do korzystania z usług CEBiR niezbędne jest posiadanie urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.  Serwis jest zgodny z następującymi przeglądarkami: IE 7.0, Firefox 2.0, Opera 9.0, Safari 4.0, Chrome 15.0 oraz nowszymi wersjami tych przeglądarek.

 

8. Z każdego konta - a w razie nabycia pakietu zawierającego konta dodatkowe również z każdego konta dodatkowego - w tym samym czasie można korzystać wyłącznie przy użyciu jednego urządzenia mającego dostęp do Internetu. 

 

9. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu CEBiR, warunki świadczenia usług oraz zakres odpowiedzialności Albit.

 

10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

10.1  Korzystanie z serwisu CEBiR z wyjątkiem niektórych usług jest odpłatne.

10.2  Wysokość opłat  określa osobny cennik.

10.3.     Użytkownicy uiszczają opłatę przy rejestracji, która stanowi jednocześnie należność za korzystanie z serwisu przez pierwszy miesiąc po zarejestrowaniu, oraz dalsze opłaty miesięczne płatne w terminie 10 dni od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca korzystania z serwisu. Miesiąc w rozumieniu niniejszego regulaminu liczy 30 dni.

10.4.     Albit zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie wysokości opłat za korzystanie z usług świadczonych w ramach serwisu CEBiR. Nowe stawki opłat obowiązują dla każdego użytkownika indywidualnie od następnego miesiąca korzystania z CEBiR po ich ogłoszeniu w serwisie - z tym zastrzeżeniem, że jeżeli są wyższe od poprzednich, obowiązują od następnego miesiąca, o ile ogłoszenie miało miejsce na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem tego miesiąca; w przeciwnym razie obowiązują dopiero od kolejnego miesiąca.

 

11.        Albit zastrzega sobie prawo przyznawania zwolnień lub korzystniejszych zasad odpłatności oraz przeprowadzania promocji skierowanych do wszystkich lub wybranych grup użytkowników.

 

12.       Szczególne zasady odpłatności i korzystania z CEBiR przez Instytucje są określane w odrębnych umowach zawieranych z tymi podmiotami. W razie sprzeczności lub wątpliwości postanowienia tych umów mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

 

13.       Korzystanie z informacji i usług udostępnionych w serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do zawartych w nim treści i baz danych.

 

14.       Korzystanie z informacji udostępnionych w CEBiR może odbywać się wyłącznie
w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w Ustawie o ochronie baz danych.

 

15.       Bez uprzedniej zgody Albitu zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w serwisie z wyjątkiem wypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zabronione jest także  pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

 

16.       Użytkownicy zobowiązani są korzystać z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 

17.       Zabronione jest zamieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem oraz treści wulgarnych i obraźliwych, a także reklam niemających związku z treścią serwisu. Albit zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju treści zamieszczonych w serwisie, jak również treści mogących godzić w dobre imię Albit.

 

18.       Administratorem danych osobowych użytkowników i wszystkich osób fizycznych korzystających z kont Instytucji, Kancelarii Prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych jest Albit.

 

19.1      Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z udzielonym przez osoby wymienione w art. 18  zezwoleniem, a także w wypadkach, w których na przetwarzanie danych pozwalają obowiązujące przepisy prawa. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegomi Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych).

19.2      Dane osobowe osób innych niż Biegli i Rzeczoznawcy nie są ujawniane w serwisie, chyba że jest to zgodne z ich wolą i następuje za ich zgodą.

 

20.       Każdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe, Albit zapewnia dostęp do tych danych w celu ich weryfikacji, zmiany lub usunięcia. Usunięcie danych obowiązkowych przy rejestracji skutkuje wyrejestrowaniem i likwidacją konta.

 

21.       Komunikacja pocztą elektroniczną między Albit a użytkownikami w sprawach związanych z korzystaniem z CEBiR odbywa się za pomocą poczty wewnętrznej.

 

 

Rozdział II

Rejestracja i zasady korzystania z serwisu CEBiR przez Instytucje

 

22.       Na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale z serwisu CEBiR mogą korzystać Sądy, Prokuratury, Komendy Policji oraz organy i instytucje administracji publicznej.

 

23.       Dla Instytucji w ramach serwisu CEBiR przewidziane są dwa rodzaje kont: Złote i  Platynowe, różniące się zakresem dostępnych dla nich funkcjonalności, przy czym konto Platynowe jest zastrzeżone wyłącznie dla Sądów Okręgowych, a konto Złote jest przeznaczone dla pozostałych Instytucji. Sąd Okręgowy, który nie ma zamiaru korzystać z dodatkowych funkcjonalności właściwych dla konta Platynowego, może założyć konto Złote.

 

24.       W zakresie korzystania z kont Złotych udostępnianych poszczególnym rodzajom Instytucji mogą zachodzić pewne różnice uwarunkowane charakterem tych Instytucji, mające na celu jak najlepsze dostosowanie serwisu CEBiR do ich potrzeb.

 

25.1.     Rejestracja Sądów, Prokuratur i jednostek Policji następuje wyłącznie - po przejęciu przez daną Instytucję administrowanego konta - poprzez wybór odpowiedniego wpisu z listy ogólnej.

25.2.     Pozostałe Instytucje mogą się zarejestrować - po przejęciu administrowanego konta - wybierając z listy ogólnej swój wpis, a w razie braku tego wpisu mogą zgłosić za pomocą formularza kontaktowego zapotrzebowanie na dopisanie Instytucji w serwisie.

 

26.       Rejestracji dokonuje wyznaczona przez Instytucję osoba, która tym samym staje się głównym administratorem konta. Osoba ta musi być wskazana w umowie zawieranej przez Instytucję z Albit.

 

27.       Rejestracja oprócz wyboru wpisu Instytucji z listy ogólnej wymaga wypełnienia  formularza zawierającego: imię i nazwisko głównego administratora konta, adres Instytucji, jej telefon (telefony), fax, adres e-mail identyfikowany z domeną gov.pl, który zostanie powiązany z danymi głównego administratora, adres strony www, NIP, konto bankowe dla celów weryfikacyjnych, login, hasło i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Pola zawierające dane adresowe są wypełniane automatycznie (wczytywane z bazy danych) po dokonaniu wyboru odpowiedniej Instytucji z listy.

 

28.       Weryfikacja konta polega na sprawdzeniu zgodności podanego w formularzu adresu e-mail z domeną gov.pl, sprawdzeniu podanego numeru konta bankowego oraz porównaniu wpisów z formularza rejestracyjnego z danymi przeprowadzonej płatności.

 

29.       Instytucje mogą dokonywać płatności za korzystanie z usług serwisu CEBiR wyłącznie przelewem tradycyjnym. Serwis CEBiR udostępni im w tym celu formę płatności przelewem z wygenerowanym dokumentem płatności pro forma.

 

30.       Na zakończenie procesu rejestracyjnego wygenerowana zostanie faktura pro forma dla płatności za pierwszy miesiąc korzystania z CEBiR oraz udostępniony link do pobrania umowy w formie pliku doc. Umowa powinna zostać podpisana przez osobę umocowaną do zawierania umów w imieniu Instytucji i przesłana na adres Albit. Umowa o korzystanie z usług serwisu CEBiR zostaje zawarta z chwilą doręczenia podpisanego tekstu umowy do Albit.  Rozwiązanie umowy, odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie również wymagają formy pisemnej.

 

31.       Konto zostaje utworzone po pozytywnym zweryfikowaniu danych zgodnie z art. 28.

 

32.       Na podany przy rejestracji adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zarejestrowania konta wraz z linkiem aktywującym usługę.

 

33.       Przy rejestracji nowego konta Instytucja nabywa w ramach oferowanych pakietów określoną liczbę dodatkowych kont przeznaczonych do wewnętrznego rozdysponowania, które mogą być przypisane określonym osobom, tj. sędziom, prokuratorom i innym pracownikom Instytucji. W zależności od wybranego pakietu istnieje możliwość dodania 15, 25, 50 lub nielimitowanej ilości kont dodatkowych.

 

34.       Konto dodatkowe może zostać założone jako konto aukcyjne z możliwością uczestniczenia w aukcjach lub konto informacyjne bez takiej możliwości.

 

35.       Założenie konta dodatkowego następuje przez wypełnienie przeznaczonego do tego formularza zawierającego dane osoby (imię, nazwisko, telefon, fax, adres e-mail) do której przypisane jest konto.

 

36.       Rejestracji dodatkowego konta dokonuje główny administrator konta, ustalając uprawnienia osób, do których przypisane są konta dodatkowe stosownie do możliwości oferowanych w serwisie. Po zarejestrowaniu konta dodatkowego osoba, do której jest ono przypisane, otrzyma e-mail z linkiem przekierowującym do formularza ustawienia hasła. Po ustawieniu hasła i potwierdzeniu zapoznania się regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje aktywacja konta dodatkowego.

 

37.       Dokonując rejestracji i potwierdzając zapoznanie się z regulaminem, główny administrator konta oraz osoby, do których przypisane są konta dodatkowe, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.

 

38.       Osoby korzystające z kont Instytucji oprócz poszukiwania informacji zawartych w bazach danych serwisu, przeglądania i sortowania list Biegłych i Rzeczoznawców oraz korzystania z wyszukiwania zaawansowanego mogą komunikować się z Biegłymi, Rzeczoznawcami i Tłumaczami Przysięgłymi za pomocą wiadomości wewnętrznych, oceniać Biegłych, instytuty naukowe i Tłumaczy Przysięgłych oraz uczestniczyć w aukcjach.

 

39.       Ocenianie Biegłych i instytutów naukowych przez osoby korzystające z kont Instytucji polega na ocenie przydatności opinii w formie opisowej lub według  zaproponowanych w formularzu kryteriów.

 

40.1     Biegli, Rzeczoznawcy będący instytutami naukowymi i Tłumacze Przysięgli podlegają ocenie przez Instytucje tylko wówczas, gdy mają oni konto w CEBiR.

40.2      Oceny mogą dotyczyć Biegłego, Rzeczoznawcy będącego instytutem naukowym i Tłumacza Przysięgłego lub wydanej przez te podmioty opinii lub tłumaczenia w konkretnej sprawie.

40.3      Oceny dotyczące danej sprawy Instytucja może wystawić wyłącznie po zrealizowaniu zlecenia. Nie mogą one być później modyfikowane. Są one widoczne przy danej aukcji po jej zakończeniu. Ogólne (niedotyczące konkretnej sprawy) oceny Biegłego, Rzeczoznawcy będącego instytutem naukowym i Tłumacza Przysięgłego mogą podlegać modyfikacjom.

 

40.4  Formularze opiniowania są różne dla poszczególnych rodzajów Instytucji.

 

40.5      Widoczność opinii jest uzależniona od rodzaju użytkownika i rodzaju konta. Dla kont Instytucji o uprawnieniach konta aukcyjnego widoczne są pełne dane, w tym oceny dotyczące poszczególnych spraw, natomiast dla kont Instytucji o uprawnieniach konta informacyjnego widoczne są jedynie średnie ocen Biegłego, Rzeczoznawcy będącego instytutem naukowym lub Tłumacza Przysięgłego z każdej kategorii oraz ilość opinii. 

 

41.       Konto przypisane głównemu administratorowi nie daje możliwości uczestniczenia w aukcjach oraz oceniania Biegłych, Rzeczoznawców będących instytutami naukowymi i Tłumaczy Przysięgłych.

 

42.       W ramach należącego do Sądów Okręgowych konta Platynowego możliwe jest prowadzenie w serwisie listy biegłych sądowych przez Prezesa Sądu lub zlecenie związanych z tym czynności technicznych firmie Albit.

 

43.       Prowadzenie listy biegłych sądowych w serwisie polega na dodawaniu danych nowo ustanowionych biegłych sądowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, uzupełnianiu informacji dotyczących biegłych, jak również usuwaniu ze znajdującej się w serwisie listy biegłych sądowych osób, które utraciły status biegłego sądowego.

 

44.       W ramach konta Platynowego Sądy Okręgowe mogą zamieszczać również na swoich kontach informacje o wymaganiach, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji biegłego, oraz wzory niezbędnych w tym celu dokumentów. Serwis umożliwia też wymianę dokumentów i informacji między Sądem Okręgowym oraz kandydatami na biegłych.

 

45.       W przypadku nieuiszczenia w terminie wymaganej opłaty miesięcznej Albit wysyła do głównego administratora konta e-mail z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na uiszczenie należności. W razie niedokonania wpłaty konto Instytucji i wszystkie przyporządkowane mu konta dodatkowe mogą zostać zablokowane do czasu uregulowania zaległej należności.

 

46.       Zablokowanie konta skutkuje niemożnością korzystania w tym czasie z usług świadczonych w ramach serwisu CEBiR. Administrator konta i osoby korzystające z kont dodatkowych mają wówczas jedynie dostęp do swoich danych włącznie z możliwością ich zmiany lub usunięcia. Administrator konta ma również dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec GNS. Zablokowanie konta nie ma wpływu na obowiązek uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z usług w ramach CEBiR. W czasie blokady konta Instytucja ma możliwość wyrejestrowania.

 

47.       Wraz z zablokowaniem konta zawieszane są aukcje z udziałem uczestnika, o czym informowani są pozostali uczestnicy aukcji.

 

48.       Z chwilą dokonania brakującej opłaty konto Instytucji zostaje odblokowane, a aukcje z jej udziałem są wznawiane.

 

49.       Nieuregulowanie przez Instytucję zaległych opłat w terminie miesiąca od zablokowania konta oznacza rezygnację z usług CEBiR i skutkuje wyrejestrowaniem konta przez Albit.

 

50.       Instytucja może wyrejestrować konto z własnej inicjatywy.

 

 

Rozdział III

Rejestracja i zasady korzystania z serwisu CEBiR przez Kancelarie Prawne

 

51.       Kancelarie Prawne mogą korzystać z serwisu CEBiR na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

 

52.       Dla Kancelarii Prawnych przewidziano w ramach serwisu konto Złote.

 

53.       Rejestracji dokonuje wyznaczona przez Kancelarię Prawną osoba, która tym samym staje się głównym administratorem konta.

           

54.       Formularz rejestracyjny dla Kancelarii Prawnych zawiera następujące dane: nazwę kancelarii, jej adres, imię i nazwisko wyznaczonej przez kancelarię osoby fizycznej, która ma być głównym administratorem konta, numer telefonu (telefonów) kancelarii, fax, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, numer NIP, numer konta bankowego dla celów weryfikacyjnych wymaganego w przypadku przelewu tradycyjnego, login i hasło oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych głównego administratora.

 

55.       Kancelarie Prawne mogą dokonywać płatności za korzystanie z serwisu za pośrednictwem systemu PayU lub tradycyjnym przelewem.

 

56.       Weryfikacja danych rejestracyjnych następuje w drodze sprawdzenia numeru i użytkownika podanego konta, przy czym w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU jest automatyczna.

 

57.       Na zakończenie procesu rejestracji jest generowana faktura pro forma dla celów płatności.

 

58.       Umowa o świadczenie usług w ramach serwisu CEBiR pomiędzy Kancelarią Prawną a Albit zostaje zawarta z chwilą przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji nowego profilu polegającej na porównaniu danych podanych w toku rejestracji z danymi wykonanej płatności.

 

59.       Z chwilą zawarcia umowy dochodzi do aktywowania konta Kancelarii Prawnej, a na wskazany podczas rejestracji adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie aktywacji.

 

60.1      Główny administrator ze strony Kancelarii Prawnej może się logować na konto i edytować jego treść.

60.2      Edycja konta może polegać w szczególności na założeniu odpłatnych kont dodatkowych przeznaczonych do wewnętrznego rozdysponowania w ramach kancelarii. W zależności od wybranego pakietu istnieje możliwość dodania 5, 15, 25 lub nielimitowanej liczby kont dodatkowych. Do każdego z kont dodatkowych może być przypisany inny administrator.

60.2      Do rejestracji i korzystania z kont dodatkowych dla Kancelarii Prawnych stosuje się odpowiednio art. 34-37 regulaminu.

  

61.       Konto Złote dla Kancelarii Prawnych umożliwia prowadzenie korespondencji wewnętrznej z Biegłymi, Rzeczoznawcami i Tłumaczami Przysięgłymi za pośrednictwem Poczty Wewnętrznej.

 

62.       Za pośrednictwem konta Złotego Kancelarie Prawne mają ograniczony dostęp do ocen wystawionych Biegłym, Rzeczoznawcom będącym instytutami naukowymi i Tłumaczom Przysięgłym  – mogą sprawdzać wyłącznie ich średnie oceny.

 

63.       Konto Złote dla Kancelarii Prawnych zawiera moduł wyszukiwania, który umożliwia sortowanie list Biegłych, Rzeczoznawców i Tłumaczy Przysięgłych w wybrany sposób.

 

64.       W ramach konta Złotego Kancelarie Prawne mają dostęp do modułu aukcyjnego i możliwość zamieszczania w serwisie Ogłoszeń Prywatnych.

 

65.       Za korzystanie z konta Złotego i kont dodatkowych Kancelarie Prawne mają obowiązek uiszczać opłaty miesięczne w określonej w załączniku wysokości.

 

66.       W przypadku nieuiszczenia w terminie wymaganej opłaty do głównego administratora konta e-mail wysyłane jest wezwanie z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na uregulowanie należności. W razie niedokonania wpłaty konto Kancelarii Prawnej i wszystkie przyporządkowane mu konta dodatkowe są blokowane do czasu uregulowania zaległej należności.

 

67.       Zablokowanie konta skutkuje niemożnością korzystania w tym czasie z usług świadczonych w ramach serwisu CEBiR. Administrator konta i osoby korzystające z kont dodatkowych mają wówczas jedynie dostęp do swoich danych z możliwością ich zmiany lub usunięcia. Administrator konta ma również dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Albit. Zablokowanie konta nie ma wpływu na obowiązek uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z usług CEBiR. W czasie blokady konta Kancelaria Prawna ma możliwość wyrejestrowania.

 

68.       Wraz z zablokowaniem konta zawieszane są aukcje z udziałem danej Kancelarii Prawnej, o czym informowani są pozostali uczestnicy aukcji.

 

69.       Z chwilą dokonania brakującej opłaty konto Kancelarii Prawnej i przyporządkowane mu konta dodatkowe zostają automatycznie odblokowane, a aukcje z jej udziałem są wznawiane.

 

70.       Nieuregulowanie przez Kancelarię Prawną zaległych opłat w terminie miesiąca od zablokowania konta oznacza rezygnację z usług serwisu CEBiR i skutkuje  wyrejestrowaniem konta przez Albit.

 

71.       Kancelaria Prawna może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z usług CEBiR poprzez wyrejestrowanie skutkujące likwidacją konta. W takiej sytuacji zobowiązana jest jednak uiścić opłatę za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z serwisu.

 

72.       Z chwilą rozwiązania umowy aukcje trwające z udziałem danej Kancelarii Prawnej są zamykane.

 

 

Rozdział IV

Rejestracja i zasady korzystania z serwisu CEBiR przez Biegłych, Rzeczoznawców i Tłumaczy Przysięgłych

 

73.       Niniejszy rozdział określa zasady rejestracji i korzystania z serwisu CEBiR przez Biegłych, Rzeczoznawców i Tłumaczy Przysięgłych.

 

74.       Podmioty wskazane w artykule poprzedzającym mogą wybrać konto Złote lub konto Podstawowe, które różnią się zakresem dostępnych funkcjonalności.

 

75.       W przypadku Biegłych rejestracja jest możliwa jedynie poprzez pobranie wpisu z listy danego okręgu lub okręgów, w których jest zarejestrowany. Jeśli takiego wpisu brak lub jeśli uwzględnione w nim dane są niepełne lub nieaktualne, Biegły może skorzystać z opcji formularza kontaktowego dla uzupełnienia lub poprawienia tych danych.

 

76.       Listy Biegłych są udostępniane na potrzeby serwisu CEBiR w oparciu o odrębne umowy zawierane z prezesami poszczególnych sądów okręgowych.

    

77.       Formularz rejestracyjny dla Rzeczoznawców i Tłumaczy Przysięgłych zawiera następujące dane: imię i nazwisko, a w przypadku jednostek organizacyjnych - pełną nazwę oraz  imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentacji, specjalizację (rodzaj i specjalność), adres, telefon (telefony), fax, adres e-mail, adres strony internetowej, adres strony www, NIP, konto bankowe dla celów weryfikacyjnych (wymagane w przypadku przelewu tradycyjnego), login, hasło oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

78.       Dokonując rejestracji i potwierdzając zapoznanie się z regulaminem, Biegły, Rzeczoznawca lub Tłumacz Przysięgły zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

 

79.       Po zakończeniu rejestracji na podany przez użytkownika adres e-mail wysłana jest wiadomość zwrotna z linkiem potwierdzającym rejestrację, generowana jest faktura pro forma dla płatności.

 

80.       Podawane przez Biegłych dane są weryfikowane dodatkowo poprzez porównanie treści wpisu z formularza rejestracyjnego z treścią wpisu na liście biegłych prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 

81.       Po potwierdzeniu rejestracji, dokonaniu wymaganej opłaty i zweryfikowaniu danych zostaje zawarta umowa o świadczenie usług w ramach serwisu CEBiR pomiędzy Biegłym, Rzeczoznawcą lub Tłumaczem Przysięgłym a Albit.

 

82.       W ramach oferowanego dla Biegłych profilu Złotego dany Biegły ma możliwość dołączenia własnych zdjęć bądź loga, jak również skanów wszelkich zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje profesjonalne (dyplomów, certyfikatów itd.). Zamieszczanie tych danych i dokumentów nie jest jednak obowiązkowe.

 

83.       Dane teleadresowe Biegłych, Rzeczoznawców i Tłumaczy Przysięgłych nie są zamieszczane na stronie głównej serwisu i nie są dostępne dla użytkowników, z wyjątkiem przypadków dobrowolnego udostępniania tych danych przez wymienione podmioty innym użytkownikom w ramach komunikacji za pomocą wiadomości wewnętrznych oraz dobrowolnego korzystania przez Biegłych, Rzeczoznawców i Tłumaczy przysięgłych z funkcjonalności systemu przewidujących ujawnianie tych danych.

 

84.       W ramach konta Złotego Biegły, Rzeczoznawca i Tłumacz Przysięgły może korzystać z modułu umożliwiającego prowadzenie korespondencji wewnętrznej poprzez pocztę elektroniczną na zasadach analogicznych jak w przypadku Instytucji.

 

85.       Konto Złote umożliwia także dostęp do modułu kalendarza, zapisującego dowolne, wybrane przez użytkownika informacje o charakterze cyklicznym, dotyczące obowiązku dostarczenia pism, rachunków czy faktur itp. Informacje te są dostępne tylko dla użytkownika, którego dotyczą.

 

86.       Moduł kalendarza umożliwia też edytowanie przez Biegłych swojej dostępności poprzez zamieszczanie danych o terminach rozpraw, urlopach i innych nieobecnościach. Informacje te są dostępne dla danego użytkownika oraz dla Instytucji.

 

87.       W ramach funkcjonalności konta Złotego Biegli, Rzeczoznawcy będący instytutami naukowymi i Tłumacze Przysięgli mają dostęp do wyodrębnionego modułu aukcyjnego, pozwalającego zapoznać się z zamieszczonymi na aukcjach przez Instytucje i Kancelarie Prawne ogłoszeniami i złożyć Propozycję sporządzenia opinii lub tłumaczenia, wskazując termin realizacji i minimalną cenę. Korzystanie przez Biegłych, Rzeczoznawców będących instytutami naukowymi i Tłumaczy przysięgłych z modułu aukcyjnego następuje na zasadach określonych w rozdziale VI.                

 

88.       W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty miesięcznej Albit wysyła do Biegłego, Rzeczoznawcy lub Tłumacza Przysięgłego wezwanie do zapłaty w formie e-maila z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na uiszczenie należności. W przypadku niedokonania płatności konto danego użytkownika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zaległej należności.

 

89.       Zablokowanie konta skutkuje niemożnością korzystania w tym czasie z usług świadczonych w ramach serwisu CEBiR. Biegły, Rzeczoznawca lub Tłumacz Przysięgły ma wówczas jedynie dostęp do swoich danych z możliwością ich zmiany lub usunięcia oraz do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Albit. Zablokowanie konta nie ma wpływu na obowiązek uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z usług w ramach CEBiR. W czasie blokady konta użytkownik ma możliwość wyrejestrowania.

 

90.       Wraz z zablokowaniem konta zawieszane są złożone przez danego użytkownika Propozycje aukcyjne.

 

91.       Z chwilą dokonania brakującej opłaty konto użytkownika zostaje odblokowane, a złożone przez niego Propozycje aukcyjne są ponownie w pełni aktywne.

 

92.       Nieuregulowanie przez Biegłego, Rzeczoznawcę lub Tłumacza Przysięgłego zaległych opłat w terminie miesiąca od zablokowania konta oznacza rezygnację z usług CEBiR i skutkuje wyrejestrowaniem konta przez Albit.

 

93.       Biegły, Rzeczoznawca lub Tłumacz Przysięgły może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z usług CEBiR poprzez wyrejestrowanie skutkujące likwidacją konta. W wypadku takim zobowiązany jest jednak uiścić opłatę za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z serwisu.

 

94.       Z chwilą rozwiązania umowy Propozycje aukcyjne złożone przez danego użytkownika są anulowane.

 

 

Rozdział V

Rejestracja i zasady korzystania z serwisu CEBiR przez osoby indywidualne
i firmy

 

95.       Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale z serwisu CEBiR mogą korzystać osoby fizyczne i firmy, zwane dalej użytkownikami prywatnymi.

 

96.       Użytkownik prywatny, który nie dokonał rejestracji i nie ma założonego konta, może przeszukiwać nieodpłatnie ogólnodostępne listy biegłych, lecz bez możliwości ich sortowania i wyszukiwania zaawansowanego.

 

97.       Użytkownicy prywatni chcący uzyskać pełny dostęp do usług świadczonych dla nich w serwisie CEBiR muszą zarejestrować konto, co wiąże się z dokonaniem wpłaty przez system internetowych płatności Payu lub przelewem tradycyjnym oraz wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

 

98.       Formularz rejestracyjny zawiera następujące dane:  imię i nazwisko użytkownika, a w przypadku firmy również jej pełną nazwę adres, telefon (telefony), fax, adres e-mail, adres strony internetowej, adres strony www, NIP, konto bankowe dla celów weryfikacyjnych (wymagane w przypadku przelewu tradycyjnego), login, hasło, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

99.       Dokonując rejestracji i potwierdzając zapoznanie się z regulaminem, użytkownik prywatny zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

 

100.      Na zakończenie procesu rejestracji na podany przez użytkownika adres e-mail wygenerowana zostanie wiadomość zwrotna z linkiem potwierdzającym rejestrację.

 

101.      Potwierdzenie rejestracji i dokonanie opłaty jest warunkiem założenia konta. Po zrealizowaniu tych czynności i pozytywnym zweryfikowaniu nowego konta użytkownik prywatny uzyskuje pełny dostęp do przewidzianych dla niego usług świadczonych w ramach CEBiR.

 

102.      Wraz z dokonaniem rejestracji, lecz nie wcześniej niż po uiszczeniu opłaty zostaje zawarta  między Albit a użytkownikiem prywatnym  umowa o świadczenie usług w ramach serwisu CEBiR.

 

103.      Dla osób fizycznych i firm dostępne są konta Złote i Podstawowe.

 

104.      Konto Złote umożliwia dodawanie ogłoszeń prywatnych z załącznikami i komunikację za pomocą Poczty Wewnętrznej.

 

105.      Konto Podstawowe umożliwia jedynie zamieszczanie ogłoszeń prywatnych bez załączników.

 

106.      Dla użytkowników prywatnych nie są widoczne dokonywane przez Instytucje oceny Biegłych, Rzeczoznawców będących instytutami naukowymi i Tłumaczy Przysięgłych ani sporządzonych przez nich opinii i tłumaczeń.

  

107.      W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty miesięcznej Albit wysyła do użytkownika prywatnego wezwanie do zapłaty w formie e-maila z wyznaczeniem dodatkowego siedmiodniowego terminu na uregulowanie należności. W przypadku niedokonania płatności konto danego użytkownika zostaje zablokowane do czasu uiszczenia zaległej należności.

 

108. Zablokowanie konta użytkownika prywatnego może także nastąpić na skutek innych naruszeń regulaminu.

 

109.      Zablokowanie konta skutkuje niemożnością korzystania w tym czasie z usług świadczonych w ramach serwisu CEBiR. Użytkownik prywatny ma wówczas jedynie dostęp do swoich danych z możliwością ich zmiany lub usunięcia oraz do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Albit. Zablokowanie konta nie ma wpływu na obowiązek uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z usług w ramach CEBiR. W czasie blokady konta użytkownik prywatny ma możliwość wyrejestrowania.

 

110.      Wraz z zablokowaniem konta użytkownika prywatnego  przy zamieszczonych przez niego ogłoszeniach prywatnych pojawia się informacja o blokadzie.

 

111.      Z chwilą dokonania brakującej opłaty konto użytkownika zostaje odblokowane, a informacja o blokadzie przy zamieszczonych przez niego ogłoszeniach jest usuwana.

 

112.      Nieuregulowanie przez użytkownika prywatnego zaległych opłat w terminie miesiąca od zablokowania konta oznacza rezygnację z usług CEBiR i skutkuje wyrejestrowaniem konta przez Albit. Wyrejestrowanie konta może także nastąpić w przypadku szczególnie rażącego naruszania postanowień regulaminu.

 

113.      Użytkownik prywatny może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z usług CEBiR poprzez wyrejestrowanie skutkujące likwidacją konta. W wypadku takim zobowiązany jest jednak uiścić opłatę za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z serwisu.

 

114.      Z chwilą rozwiązania umowy zamieszczone przez danego użytkownika prywatnego ogłoszenia prywatne są trwale usuwane z serwisu.  

 

 

Rozdział VI

Aukcje i ogłoszenia prywatne

 

115.      Prowadzone w serwisie CEBiR aukcje mają na celu umożliwienie Instytucjom i Kancelariom Prawnym odnalezienia i wyboru najlepszej Propozycji dotyczącej wydania opinii lub wykonania tłumaczenia.

 

116.      Aukcje mają charakter informacyjno-ogłoszeniowy, a ich rozstrzygnięcie nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań.

 

117.      Aukcje w serwisie CEBiR są dostępne dla Instytucji, Kancelarii Prawnych, Biegłych, Rzeczoznawców będących instytutami naukowymi i Tłumaczy Przysięgłych. Aukcje są niewidoczne dla innych użytkowników.

 

118.      Zamieszczanie ogłoszeń w ramach aukcji niezależnie od ich charakteru wymaga ujawnienia danych umożliwiających komunikację z osobami, do których należy się zwracać w sprawie ogłoszenia, tj. co najmniej adresu e-mail. Ujawnienie innych danych zależy od woli użytkownika.

 

119.      Aukcja rozpoczyna się od zamieszczenia ogłoszenia przez Instytucję lub Kancelarię Prawną. Ogłoszenie powinno zawierać nazwę i dane instytucji, sygnaturę sprawy, wskazanie adresu e-mail osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie ogłoszenia, specjalność lub specjalności biegłego lub biegłych, termin wykonania zlecenia, czas wyświetlania ogłoszenia w CEBiR i inne informacje wynikające z właściwego formularza. Ogłoszenie może zawierać załączniki w formacie pdf. Aukcja jest widoczna dla Instytucji lub Kancelarii, która zamieściła ogłoszenie, oraz Biegłych, Rzeczoznawców będących Instytutami naukowymi oraz Tłumaczy Przysięgłych, do których ogłoszenie było skierowane.   

 

120.      Ogłoszenie jest wysyłane na adresy e-mail Biegłych, Rzeczoznawców będących instytutami naukowymi i Tłumaczy Przysięgłych, do których zostało według jego treści skierowane.

 

121.      Podmioty, o których mowa w art. 121, mogą składać Propozycję wydania opinii lub sporządzenia tłumaczenia przez uzupełnienie właściwego formularza, zawierającego proponowaną cenę i termin wykonania opinii oraz ocenę stopnia jej skomplikowania według Biegłego, Rzeczoznawcy będącego instytutem naukowym lub Tłumacza Przysięgłego.

 

122.      Złożone Propozycje są widoczne tylko dla podmiotu, który zamieścił ogłoszenie.

    

123.      Niedozwolone jest nieuczciwe wpływanie na przebieg lub rozstrzygnięcie aukcji, w szczególności poprzez składanie Propozycji fikcyjnych, czynionych mimo braku zamiaru ich realizacji, zwłaszcza w porozumieniu z innymi uczestnikami aukcji.

 

124.      W wypadku zlecenia przez Instytucję lub Kancelarię Prawną sporządzenia opinii lub tłumaczenia Biegłemu, Rzeczoznawcy będącemu instytutem naukowym lub Tłumaczowi Przysięgłemu zleceniodawcy mogą na bieżąco śledzić stan realizacji zlecenia. Odpowiednie informacje wprowadzane przez zleceniobiorcę będą widoczne dla zleceniodawcy przy poszczególnych sprawach.

 

125.      Po zakończeniu aukcji i realizacji zlecenia Instytucje mogą wystawić ocenę wydanej opinii lub tłumaczenia. Ocena ta jest widoczna dla Instytucji przy danej aukcji.

 

126.      Instytucje i Kancelarie Prawne mają dostęp do archiwum zakończonych aukcji z ich udziałem.

 

127.      Osoby fizyczne, firmy i Kancelarie Prawne mogą umieszczać w serwisie Ogłoszenia Prywatne o zapotrzebowaniu na wydanie określonej opinii, ekspertyzy lub sporządzenie tłumaczenia przez Biegłego, Rzeczoznawcę lub Tłumacza Przysięgłego.

 

128.      Ogłoszenia prywatne dzielą się na ogłoszenia Standard i ogłoszenia Premium. Ogłoszenia Premium są widoczne na początku listy ogłoszeń i można do nich załączać plik pdf.

 

 

Rozdział VII

Odpowiedzialność administratora i tryb reklamacyjny

 

129.      Albit nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność, dokładność, rzetelność danych i informacji podawanych przez użytkowników, jak również za ich przydatność dla celów zamierzonych przez osoby korzystające z serwisu.

 

130.      Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt oraz ryzyko użytkowników.

 

131.      Albit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem CEBiR, w szczególności nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych po nawiązaniu przez zainteresowane osoby kontaktu za pośrednictwem serwisu ani za jakość opinii i tłumaczeń wykonywanych przez zarejestrowanych w CEBiR Biegłych, Rzeczoznawców i Tłumaczy Przysięgłych.

 

132.      Albit nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników ani osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem danych i informacji udostępnionych w serwisie.

 

133.      Albit nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z CEBiR w sposób sprzeczny z prawem, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 

134.      Albit nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad, zakłóceń czy przerw. 

 

135.      Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Albit za swoje działania sprzeczne z prawem, regulaminem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 

136.      Użytkownikom przysługuje prawo wnoszenia reklamacji w przypadku, gdy usługi oferowane w serwisie nie są realizowane bądź są realizowane w sposób nieprawidłowy, niezgodny z postanowieniami regulaminu.

 

137.      Reklamacje dotyczące Albit można zgłaszać listem poleconym na adres siedziby Albit lub przy użyciu dostępnego na stronie serwisu formularza elektronicznego.

 

138.      Osoba zgłaszająca reklamację powinna podać swoje imię i nazwisko (a w przypadku jednostek organizacyjnych także nazwę jednostki), adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej oraz szczegółowy opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

 

139.      Albit może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od dnia ujawnienia się jej przyczyn.

 

140.      Jeśli informacje podane w treści reklamacji są niekompletne lub niewystarczające do merytorycznego rozpatrzenia reklamacji, Albit może zobowiązać osobę składającą reklamację do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.

  

141.      Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Albit.

 

142.      Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w formie e-maila wysyłanego na przypisany danemu użytkownikowi adres wewnętrznej poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach, na wniosek składającego reklamację, odpowiedź może być przesłana na inny adres elektroniczny wskazany przez składającego reklamację.

 

143.      W ewentualnych sporach sądowych pomiędzy Albit a użytkownikami systemu właściwe jest prawo polskie. Orzekają w nich sądy właściwe według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.   

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

144.      Zmiana regulaminu może nastąpić w każdym czasie w drodze decyzji administratora systemu.

 

145.1    Zmiana regulaminu może polegać na modyfikacji zasad korzystania z serwisu, w szczególności zasad uczestnictwa, i wprowadzenia nowych usług w ramach serwisu.

145.2. Nie jest uważane za zmianę regulaminu wprowadzenie okresowych lub stałych promocji (obniżek opłat, ich czasowego zniesienia itp.) dotyczących wszystkich lub wybranych kategorii użytkowników systemu. 

 

146.      Warunkiem wejścia w życie zmiany regulaminu jest jej uprzednie udostępnienie użytkownikom poprzez zamieszczenie na stronie głównej serwisu oraz przesłanie na przypisane użytkownikom adresy wewnętrznej poczty elektronicznej.

 

147.      Zmiana regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty jej udostępnienia w sposób opisany w artykule poprzedzającym.

 

148.      Jeżeli wskutek orzeczenia sądu którykolwiek zapis lub zapisy regulaminu zostaną uznane za niezgodne z prawem i unieważnione, wszelkie pozostałe zapisy pozostają w mocy.